Bowling OPR Bowling OPR Boisko Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Korty tenisowe OPR
Kontakt
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
NIP 209-00-01-440

tel. Biuro: 61 871 06 42, 61 877 23 78
e-mail bowling: bowling@bowling.poznan.pl
e-mail fitness: fitness@fitness.poznan.pl
e-mail orlik: orlik@posir.poznan.pl
e-mail korty: korty@osrodekrataje.poznan.pl

objazd-mapa-kontakt
mapka-osrodek-rataje

Klauzula informacyjna dla klientów korzystających z obiektów Oddziału Rataje (m.in. bowling, korty tenisowe, boisk a do siatkówki, boisko Orlik)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (korzystanie z obiektów oddziału Rataje) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w przypadku stosowania przez nas monitoringu obiektów.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Mają Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Państwa danych.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteś Państwo zobowiązana do ich podania, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z obiektów oddziału Rataje.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
Grafika, tutajhonorujemy kartę dużej rodziny oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
tel: 61 871 06 42, 61 877 23 78